Valtuusto 21.6.2021 Sanna Luoman ryhmäpuhe:

Myönnetäänkö kaupunginjohtajalle vastuuvapaus?

Arviointi vastuuvapauden myöntämisestä kaupunginjohtajalle kiteytyy kahteen pääasiaan:

- onko kaupunginjohtaja ylittänyt toimivaltansa tekemällä sijoitusten kotiuttamispäätöksen syyskuussa 2020 ja

-onko asianajotoimisto krogerukselta tilattu selvitys sijoitustoiminnan lainmukaisuudesta ollut lain vastainen päätös


Aloitan kotiutuspäätöksestä:

Jostain syystä keskustelussa ja tarkastuslautakunnan arvioinnissa on unohdettu se, että kaupunginhallitus (KH) on käsitellyt kaksi kertaa sijoitusten kotiuttamista jo helmikuussa 2020. -Siis 3 kk ennen kuin kaupunginjohtaja Vainio on aloittanut virassaan.

24.2.2020 KH on päättänyt, ettei maaliskuussa erääntyviä Front Financen sijoituksia jatketa eikä yhtiön esittämää vakautussuunnitelmaa hyväksytä vaan sijoitetut varat on palautettava Rovaniemelle.

KH pöytäkirja 24.2. §83 kohdassa “sijoitusjärjestelyt” todetaan näin: Rovaniemen KH päättää, että vakautussuunnitelman mukaista esitystä ei hyväksytä.

3 kk myöhemmin, kj Vainio aloitti virassaan (25.5.2020)

Heinäkuussa kamreeri irtisanoutui, elokuussa irtisanoutui henkilö, joka itse esitteli sijoituksia tuossa helmikuisessa KH:n kokouksessa. Saara Saari aloitti syyskuussa uutena talous- ja sijoitusjohtajana.

Syyskuussa 2020, oltuaan viikon töissä, Saari kertoi KH:lle, että ikävä kyllä helmikuista päätöstä ei ole laitettu jostain syystä täytäntöön eikä Front Financen sijoituksia ole kotiutettu, vastoin KH:n päätöstä § 83. Ne ovat edelleen Frontissa.

Samalla Saari kertoi, että Front Finace on hakeutumassa yrityssaneeraukseen, ja tästä on pyydetty kaupungin lausumaa jo keväällä 2020. Lausuma on toimitettu kaupungin puolesta ja sen on allekirjoittanut 3 henkilöä: kaksi heistä on irtisanoutunut ja kolmas työskentelee kylien kehittämissäätiön asiamiehenä.

KH ei ole saanut tällaista lausumaa nähtäväkseen, eikä ollut tästä tietoinen. Saneerausohjelman hyväksyminen tarkoittaa, että veloista leikataan osa, kuten Rovaniemenkin kohdalla on tehty. Ihan vähäisestä asiasta ei ole kyse,

- en tosin löytänyt tarkastuslautakunnan arviota tähän asiaan, mitä vaikutuksia sillä on jos sijoitusyhtiö on yrityssaneerauksessa.

KH:ssa käytiin keskustelu, jonka evästämänä kj Vainio viranhaltijapäätöksen 11.9.2020.

Samaan aikaan hän on pitänyt KH pj Liisa Ansalan kuin myös varapuheenjohtajat (Maria-Riitta Mällinen ja Juhani Juuruspolvi) ajantasalla ja tietoisena kaikista selvinneistä seikoista.

Kaupunginhallituksen pj voi käyttää itsenäisesti otto-oikeutta, mutta näin ei ole haluttu tehdä. KH kokouksessa puheenjohtaja erikseen kysyi, käytetäänkö otto-oikeutta, mutta asia ei aiheuttanut tässä yhteydessä edes ainoatakaan puheenvuoroa.

KH on muutoin käyttänyt varsin aktiivisesti otto-oikeutta, joten menettely lienee sille tuttu.

Evli valmisteli sijoitusten realisointia, mutta varoja ei ole nostettu kuin vasta KH:n kokouksen jälkeen. Mikäli KH olisi päättänyt toisin, Evli olisi sijoittanut varat uudelleen.

Samaan aikaan käynnistyi KH:n evästämänä laajempi selvitystyö sijoituksista sekä tarkoitus oli selvittää, kuinka paljon mm. kylien kehittämissäätiöllä oli vastaavanlaisia sijoituksia.


Selvitys sijoitussotkuista:

Tämä toinen asiakokonaisuus, jota ollaan vyöryttämässä kaupunginjohtajan syyksi, eli Krogerukselta tilattu selvitys:

Päätös on tehty kaupunginhallituksessa 8.10.2020 §325, jota ei ole avattu julkiseksi. Pöytäkirjan tarkastajana on Maarit Simoska.


Selvityksessä on suoritettu kymmeniä haastatteluja, perehdytty sellaisiin asiakirjoihin, joita enemmistö valtuutetuista ei ole edes lukenut, ja lopulta Krogerus antoi yhteenvedon selvinneistä asioista.

Tämän selvitystyön perusteella poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka käynnistyy todenteolla elokuussa. Asian mittaluokkaa kuvastaa se, että pelkästään aikataulutukseen ja suunnitteluun on mennyt useita kuukausia. Ei kuulosta turhalta toimenpiteeltä.


Selvitystyön tulokset ja varsinainen asiakirja on salassapidettävä, ja kaupunginhallituksen pj:n ilmoittamalla uhkasakolla tehostettuna. Selvitys on myös keskeinen rikostutkinnan kannalta, joten ikävä kyllä sitä, onko selvitystyö ollut tarpeellinen ja onko sen kautta selvinnyt Rovaniemen kannalta merkittäviä asioita, sitä emme saa tietää vielä.

Toisin sanoen, kaupunginjohtajan mahdollisuudet puolustaa selvitystyön tarpeellisuutta ja tuloksia, ovat nolla. Kaupunginjohtaja ei voi edes puolustautua, koska ei voi avata salassapidettävää selvitystä.

Tältä osin arvion tekeminen on aivan liian ennenaikaista, jopa mahdotonta.

Laki mahdollistaa asianajopalveluiden tilaamisen ilman kilpailutusta, vaikkakin säännöstä on tulkittu eri tavoin. Ainakaan säännös ei siis ole selvä, joten sen rikkominenkin on vaikeaa.


Ja vielä:

kaupunginjohtajasta on tehty vastarikosilmoitus: tutkintapyyntö, jossa ilmoittajat epäilivät rikosta juuri näiden samojen kahden asian vuoksi joita nyt Tarla esittää kaupunginjohtajan epäluottamuksen syyksi. Tähän poliisi on jo todennut, ei rikosta ja asian käsittely on päättynyt. Näistä samoista asioista kaupunginjohtajaa syytetään.

Tarkastuslautakunta on toista mieltä poliisin kanssa. Se on asettunut tuomarin rooliin, laatinut arviokertomuksensa ja näiden tapahtumien jälkeen todennut kesäkuussa 2021, että ainoa syyllinen on kaupunginjohtaja. Omituisen vivahteen antaa jopa se, että tarkastuspäällikkö on arvioinut, ettei asiassa ole rikosta eikä oikeastaan edes tarvetta käräjöinnille.

Tarlan vastuuvapauden epäämislauseketta voi pitää erikoisena.

Lopuksi: kaupunginjohtajan selvityksen mukaan kotiutuspäätöksestä huolimatta kaupungilla on edelleen saamatta ainakin 1,7 miljoonaa.

Muutama seikka hämmästyttää kovin:

En löytänyt tarkastuslautakunnan arviokertomuksesta, enkä liitteistä, sitä, minkä takia tarkastuslautakunta ei ole kuullut kaupunginjohtajaa? Eikö hän halunnut tulla kuulluksi lautakunnan edessä, vai eikö tarkastuslautakunta jostain syystä suostunut tähän? Mikäli kyse on jälkimmäisestä, hallintolain kuulemisvelvoitteen rikkominen on ilmeinen. Kun vastuuvapauden epääminen on tullut tilintarkastajalta, hallintolain mukaista olisi ollut kuulla asianosaista eli kaupunginjohtajaa. Tästä Tarla on kieltäytynyt.

En löytänyt minkäänlaisia perusteluja sille, minkä vuoksi silloisen kamreerin tai sijoituksista vastanneen henkilön, joka esitteli asiaa KH:lle 24.2.2020, heidän vastuuta ei ole arvioitu lainkaan, miksi on alunperin sijoitettu vastoin kaupungin sijoitusohjeistusta ja minkä vuoksi KH:n helmikuista päätöstä ei ole noudatettu? Eikö tietoinen laiminlyönti olisi huomauttamisen arvoinen?

En löytänyt vastausta siihen, minkä takia Tarla ei ole halunnut julkisuuteen kuntaliitolta pyydettyä lakimiehen lausuntoa, joka on annettu 8.6.2021. Miksi se ei ole liitteissä eikä sitä ole toimitettu valtuutetuille? Kehotan jokaista lukemaan sen.

Siellä todetaan näin:

“Käsitykseni saamieni tietojen perusteella on, että tuoreella kaupunginjohtajalla on ollut peruste ryhtyä virkatehtävissään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että varat on sijoitettu turvallisesti ja valtuuston sekä hallituksen päätösten mukaisesti! Päätös varojen kotiuttamisesta on ilmeisesti tehty kaupunginhallituksen antaman sijoitustoiminnan ohjeen perusteella.

Todettakoot, että viimeisenä lauseena on mainittu “vahingonkorvausvastuu ei todennäköisesti tule kyseeseen”.

Pidän tätä huolestuttavana; valtuutettujen pitäisi saada kaikki tieto ja asiakirjat päätöksenteon tueksi.


Arvio lainvastaisuudesta on hyvin toisenlainen kuin tilintarkastajalla.

Kuntaliitto viittaa sijoituspäätökseen.

Otetaampa vielä ote kaupungin sijoituspäätöksistä vuodelta 2013, jonka mukaisesti KH teki maaliskuussa 2017 päätöksensä sijoittaa Front financeen.

Sijoitusohjeissa todetaan näin:

“Kaupunki toimii hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluiden tarjoajilta edellytetään yleisiä periaatteita vastuullisuuskysymyksissä, ensisijaisesti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä. Varainhoitajan tulee olla Finanssivalvonnan valvoma toimiluvan saanut .. ja niin edelleen”

Front finance ei sitä ole ollut missään vaiheessa.

Jostain syystä tämä ei ole kiinnostanut tarkastuslautakuntaa.


Arvoisat kuulijat, kokoomusryhmä ei näe kaupunginjohtajan olevan ainoana vastuussa epäselvistä ohjeista. Se on keinotekoinen järjestely siirtää huomio toisaalle.